Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Simplife bv (KBO BE0757.653.538)

 1. Begrippen in het kader van deze Algemene Voorwaarden:
 • "Verkoper": Hieronder wordt verstaan Simplife bv met vennootschapszetel te B2940 Stabroek, Conservenweg 4E, KBO BE0757.653.538.
 • "Algemene Voorwaarden": onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
 • "Klant": Consument of Onderneming die een Goed of Dienst aankoopt bij Verkoper, er een offerte vraagt en/of een prijsaanvraag stuurt.
 • "Consument": een consument in de zin van artikel I.1,2° van het Wetboek Economisch recht, zijnde de natuurlijke persoon die Goederen of Diensten bij Verkoper aankoopt en gebruikt voor niet-beroepsmatige doeleinden.
 • Onder "Goederen" wordt verstaan: de Goederen dewelke Verkoper aanbiedt in haar vestigingen, op haar website www.simplife.be en in catalogi van Verkoper. De inhoud van de website en catalogi van Verkoper is niet alles omvattend en de daarin opgenomen gegevens zoals maar niet beperkt tot maten, artikelen, eigenschappen, voorstellingen, capaciteiten zijn louter indicatief.
 1. Onder "Diensten" wordt verstaan: de door Verkoper samen met de verkoop van Goederen aangeboden supplementaire diensten waaronder installatie, onderhoud en herstel van de door Verkoper verkochte Goederen evenals kluswerk. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak zijn Diensten niet inbegrepen in de koopsom van verkochte Goederen en worden deze afzonderlijk aangerekend en geleverd in regie aan uurtarief.
 1. Toepassing onderhavige Algemene Voorwaarden:
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Goederen en Diensten in alle online en offline verkooppunten van Verkoper.
 2. Deze Algemene Voorwaarden vinden toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkoopbevestigingen, facturen en andere commerciële documenten uitgaande van Verkoper en op alle overeenkomsten aangegaan met Verkoper. Deze worden elektronisch in een raadpleegbaar en afdrukbaar formaat via hyperlink hetzij schriftelijk in hard copy aan Klant meegedeeld samen met voornoemde documenten uitgaande van Verkoper.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens terug te vinden op www.simplife.be.
 4. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Klant die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Verkoper, tenzij in het geval Verkoper deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een clausule van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of onrechtmatig is, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of van dat deel van de betreffende clausule dat niet nietig of niet onrechtmatig is, onverlet. Partijen zullen in dat geval te goede trouw onderhandelen teneinde de strijdige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de vorige clausule en/of de clausule sowieso herleiden tot wat wettelijk aanvaardbaar is.
 6. Indien deze Algemene Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, zal de Nederlandstalige tekst bij verschillen primeren.

 1. Totstandkoming overeenkomst
 • De offertes van Verkoper vermelden expliciet de geldigheidsduur ervan. Indien geen geldigheidsduur is vermeld in de offerte van Verkoper, bindt de offerte Verkoper gedurende 7 dagen met ingang van datum van de offerte.
 • De overeenkomst tussen Verkoper en Klant komt tot stand op het ogenblik dat de Klant de offerte van Verkoper heeft aanvaard of bij het plaatsen van een bestelling door Klant.

 1. Levering – leveringsmodaliteiten en risico-en eigendomsoverdracht in geval van verkoop van Goederen.
 1. De levertermijn wordt opgegeven in de offerte en/of op het moment van het plaatsen van de bestelling.
 2. Indien geen levertermijn is opgegeven in de offerte en/of op het ogenblik van plaatsen van de bestelling, geldt een termijn van 3 maanden, die begint te lopen de dag na het sluiten van de overeenkomst. Voormelde levertermijnen zijn bindend in hoofde van Verkoper t.a.v. Consumenten doch zijn niet essentieel, tenzij de levertermijn expliciet als essentieel is opgenomen in de offerte of bestelling. T.a.v. Ondernemingen daarentegen, zijn opgegeven levertermijnen altijd indicatief en kan er geen aansprakelijkheid weerhouden worden in hoofde van Verkoper in geval van overschrijding van de opgegeven levertermijn, tenzij in geval van opzettelijke of grove fout van Verkoper.
 3. De levering van de Goederen geschiedt op de plaats vermeld in de overeenkomst. Indien de levering dient te geschieden op het adres van Klant of een andere plaats buiten het verkooppunt van Verkoper, zal het transport van de Goederen worden uitgevoerd door een vervoerder aangeduid door Verkoper op risico van Verkoper en dient Klant de Goederen in ontvangst te nemen op voorziene leverdatum.

 1. Garantie Verkoop consumptiegoederen voor Consument.

T.a.v. consumptiegoederen geldt de 2-jarige wettelijke garantie voor nieuwe Goederen en 1-jarige wettelijke garantie voor tweedehandsgoederen vanaf levering zoals voorzien in artikel 1649 bis e.v. van het Oud Burgerlijk Wetboek, mits kennisgeving van het gebrek aan Verkoper door Consument op straffe van verval binnen de 2 maanden nadat Consument het gebrek heeft ontdekt.

 1. Garantie Verkoop Goederen Klant.

1. Zichtbare conformiteit van Goederen.

Klant kijkt bij levering van de Goederen de conformiteit ervan na. Klant zal Verkoper onmiddellijk per email met ontvangstbewijs of per aangetekend schrijven verwittigen indien hij een zichtbaar gebrek/non-conformiteit zoals onjuiste levering, onjuiste hoeveelheid etc. vaststelt.

Indien eventuele zichtbare gebreken of non-conformiteiten niet schriftelijk zijn gemeld binnen 48 uren na de levering van de Goederen, wordt Klant geacht de verkochte Goederen te hebben aanvaard en goedgekeurd en kunnen daaromtrent geen enkele klachten meer worden aanvaard.

2. Garantie voor verborgen gebreken.

Verkoper staat verder ten opzichte van Klant in voor de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, zoals uiteengezet in de artikelen 1641 tot 1649 van het Oud Burgerlijk Wetboek, indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en indien het gebrek het verkochte Goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Wat de verkoop van tweedehands Goederen betreft aan Ondernemingen worden deze evenwel verkocht in de staat waarin deze zich bevinden zonder enige verdere garantie, tenzij anders schriftelijk expliciet is overeengekomen.

Ieder verborgen gebrek dient per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht aan Verkoper zo spoedig mogelijk nadat Klant het gebrek heeft ontdekt of in voorkomend geval had moeten ontdekken. Na verloop van 12 maanden na levering kunnen geen klachten en/of rechtsvorderingen m.b.t. verborgen gebreken nog worden aanvaard uitgaande van Klant.

In het geval van een bewezen verborgen gebrek heeft Klant de keuze om ofwel het verkochte Goed terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen ofwel om het Goed te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen ofwel tot kosteloos herstel hetzij kosteloze vervanging van het Goed.

 1. Specifieke Garantie van fabrikant.

Sommige Goederen kunnen mogelijks het voorwerp uitmaken van een bijkomende Specifieke Garantie uitgaande van de fabrikant. Daarvoor wordt verwezen naar de garantiebepalingen van de fabrikant.

Indien een Specifieke Garantie van fabrikant toepassing vindt, vangt deze aan op de datum van aankoop van het Goed en dekt deze enkel de gebreken in de fabricage en kan de Klant enkel aanspraak maken op kosteloos herstel of kosteloze vervanging van het Goed onder garantie. Alle andere dienstverlening die de garantie met zich meebrengt [transport, eventuele plaatsing e.d.m.] is betalend.

Verkoper aanvaardt enkel Specifieke Garantie van fabrikant voor de Goederen die hij zelf heeft verkocht aan Klant en mits voorlegging van een aankoopbewijs (factuur-leverbon) uitgaande van Verkoper aan Klant.

Sowieso verliest Klant de rechten verbonden aan de Specifieke Garantie van fabrikant, indien Klant voorschriften van fabrikant om daar op geldige wijze een beroep op te kunnen doen, niet heeft nageleefd.

 1. Algemene bepalingen terzake Garantie.

Garantie heeft nooit betrekking op schade of gebreken ontstaan ingevolge slijtage, onzorgvuldig gebruik of daden van derden (zoals bijvoorbeeld stroomschommelingen).

De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van Verkoper is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage door Klant zelf, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiks-of montage-aanwijzingen, handleidingen en onderhoudsvoorschriften door Klant.

Het recht op garantie vervalt indien het gebrek en/of de schade is veroorzaakt door herstellingen of ingrepen door derden, of wanneer de Goederen voorzien werden van niet originele toebehoren of onderdelen die het gebrek en/of de schade hebben veroorzaakt.

 1. Uitvoering van Diensten

Uitvoering van Diensten gebeurt volgens indicatief tijdschema in samenspraak met Klant. Aanvaarding van geleverde Diensten geschiedt door voorbehoudloze ingebruikname van de uitgevoerde werken of door ondertekening van een werkbon voor akkoord.

 1. Aansprakelijkheidsbeperking in hoofde van Verkoper.
 1. Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, is de aansprakelijkheid van Verkoper sowieso altijd beperkt tot:
 • vergoeding van de schade van Koper die rechtstreeks en enkel het gevolg is van de contractuele tekortkomingen van Verkoper en/of de vastgestelde gebreken aan de Goederen of Diensten;
 • tot maximum het bedrag van de Prijs van de Goederen en Diensten vermeld in de overeenkomst tussen Partijen.
 1. Verkoper kan nooit gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, gevolg- en/of indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot inkomstenderving.
 2. Verkoper is in elk geval niet aansprakelijk in gevallen van overmacht.

 1. Prijzen-Prijswijziging- betalingsvoorwaarden:
 1. Alle facturen zijn contant en zonder korting aan Verkoper op haar vennootschapszetel te betalen.
 2. Verkoper behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen. Dergelijke prijswijzigingen hebben geen invloed op offertes waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken en op gesloten overeenkomsten.
 3. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag is de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd, forfaitair vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van €40,00 ten titel van schadevergoeding. Verder is er een nalatigheidintrest verschuldigd vanaf de vervaldag, gelijk aan de wettelijke intrest. Ook worden alle andere nog niet vervallen facturen of nog te factureren bedragen opeisbaar.
 4. Elk protest m.b.t. de facturen van Verkoper dient schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren, binnen de 10 dagen na factuurdatum.

 1. Overmacht.
 1. Indien de uitvoering van de overeenkomst(en) of levering van Goederen en Diensten door overmacht onmogelijk is, is Verkoper gerechtigd om, zolang de overmachtssituatie duurt, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 2. Onder overmacht dient onder meer begrepen te worden, vertraging in of uitblijven van leveringen door toeleveranciers, transportbelemmeringen of vertragingen, machinebreuk, staking of lock-out, in- of uitvoerverbod, brand, oproer, oorlog, pandemie, lockdown, epidemie, natuurrampen, overstroming of wateroverlast, schaarste aan grondstoffen, beslissingen van overheidswege.
 3. Overeengekomen leverings-en uitvoeringstermijnen zullen verlengd worden met de duur van de overmachtssituatie. Indien nodig zullen partijen te goede trouw een nieuwe uitvoeringstermijn overeenkomen.
 4. Indien een overmachtssituatie ononderbroken langer dan 4 maanden aanhoudt, zullen zowel de Klant als Verkoper gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er sprake kan zijn van enige schadevergoeding.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:
 1. Deze Algemene Voorwaarden en overeenkomsten tussen Klant en Verkoper zijn aan het Belgisch recht onderworpen met uitsluiting van het Weens Koopverdrag doch onverminderd het recht van de Consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch grondgebied hebben om zich op bepalingen van dwingend recht uit hun nationale wetgeving te beroepen.
 2. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de geldigheid, de uitlegging, de uitvoering of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Klant en Verkoper, behoren naar keuze van eiser tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van de zetel van Verkoper of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van de verweerder onverminderd het recht van de Consumenten om zich op de bepalingen van artikel 624 Gerechtelijk wetboek hetzij EU Verordening betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken te beroepen.