Privacybeleid

Contact informatie:

Simplife (hierna "Simplife")

Conservenweg 4a

2940 Stabroek

België

BTW-BE 0787.653.538

Telefoon : +32 (0)3 349 76 70

 • Waarom deze privacyverklaring?
 • Wie verwerkt de persoonsgegevens?
 • Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 • Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
 • Wie ontvangt jouw persoonlijke data?
 • Hoelang bewaren we uw data?
 • Wat zijn mijn rechten?
  • Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
  • Recht op inzage
  • Recht rectificatie van persoonsgegevens
  • Recht op het wissen van uw persoonsgegevens
 • Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
 • Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Iedere persoon (hierna de "Gebruiker") die de website www.Simplife.be (hierna de "website") bezoekt, gebruik maakt van de app, onze kantoren bezoekt, meedoet aan surveys, events, of op enige andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die SIMPLIFE toestaat je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Door gebruik te maken van onze website verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. SIMPLIFE behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

SIMPLIFE is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. Verwerker(s)

SIMPLIFE is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de data beheerder. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

SIMPLIFE doet een beroep op de volgende verwerkers:

-Personeelsverwerking: 

-Financiële dienst: 

-Commerciële dienst: 

In overeenstemming met de Wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met u, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op uw aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
 • Op basis van de uitoefening van een taak van algemeen belang;
 • Op basis van uw toestemming tot het zenden van informatie en al dan niet commerciële communicatie (direct marketing).

SIMPLIFE verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-exhaustieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden:

 • Je IP-adres;
 • Je voor-en/of achternaam;
 • Je adresgegevens;
 • Je mailadres;
 • Je contactgegevens;
 • Je telefoonnummer;

Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om onze producten en dienstverlening in optimale omstandigheden te kunnen leveren. We verzamelen ook informatie wanneer u vrijwillig gebruik maakt van onze website om uw aanvragen (bijvoorbeeld sollicitatie of productinformatie) verder te kunnen verwerken.

Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij SIMPLIFE hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen bij uw aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan welkom@simplife.be

Verwerking persoonsgegevens tijdens opdrachten

Indien onze consultants in opdracht van een klantenproject specifieke persoonsgegevens rechtstreeks of onrechtstreeks werden toevertrouwd, dan zullen onze consultants zich alleen toegang verschaffen tot deze persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de haar/hem toevertrouwde opdracht. De gegevens waarvan zij/hij kennis heeft genomen, zullen alleen aan anderen (collega's) worden toevertrouwd in de mate dat dit voor de uitvoering van haar/zijn opdracht noodzakelijk is. Onze consultants zullen de toegangscodes en/of wachtwoorden om zich toegang tot mogelijke persoonsgegevens te verschaffen nooit kenbaar maken aan externe partijen zonder de opdrachtgever hierover in te lichten. We adviseren onze klanten om de wachtwoorden die mogelijk toegang bieden tot persoonsgegevens ook regelmatig te wijzigen.

Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (politie en justitie) worden verstrekt.

Website/cookies

Bij een bezoek aan de website van SIMPLIFE worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden aan de hand van cookies. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's er werden bezocht. Wanneer je de website van SIMPLIFE bezoekt, kan je je akkoord verklaren met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan SIMPLIFE en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt SIMPLIFE zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen SIMPLIFE. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien u ons vooraf expliciete toestemming gaf. Door uw persoonsgegevens te verschaffen, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden doorgegeven aan onze moedermaatschappij en eventueel aan derde partijen die gelieerd zijn aan SIMPLIFE.

SIMPLIFE heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te steven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien u geldig uw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Indien u uw identiteit kan bewijzen, verkrijgt u het recht om informatie te verwerven over het verwerken van uw gegevens. Aldus hebt u het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die u kan uitoefenen met betrekking uw gegevens.

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

U hebt tevens het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot verwerken van uw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt rechtmatig uw oppositierecht uitgeoefend;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.
  • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegeven
  • bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Recht op het intrekken van mijn toestemming

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

In sommige gevallen hebt u het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor SIMPLIFE om vast te stellen dat u geldig uw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor 'direct marketing' doeleinden. SIMPLIFE zal ophouden uw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die uw recht om zich te verzetten overheersen.

Je hebt het recht om de aan SIMPLIFE verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit bij aangetekende brief aan SIMPLIFE Belgium , Conservenweg 4a 2940 Stabroek of via e-mail aan welkom@simplife.be Wij zullen u zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan dertig (30) dagen na het ontvangen van uw verzoek.

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door SIMPLIFE, hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)